IT Camp - Serbia 2023

U okviru projekta ”Digitalizacija Srbije” Regionalni inovacioni startap Centar Novi Pazar dobio je mogućnost sprovođenja intenzivne škole programiranja ”IT Camp – Serbia 2023” gde će 12 kompanija, koje spadaju u najveće u Srbiji, finansirati obuku za svoje potencijalne zaposlene.

Kako u Srbiji trenutno nedostaje negde oko 10.000 programera, IT kompanije su rešile da krenu korak ka svojim zaposlenim i da, u situaciji kada nema dovoljno ponude na tržištu rada, sami pomognu potencijalnim kandidatima da razviju svoje sposobnosti i kapacitete kako bi mogli da se uključe u proces rada.

Ovo je izuzetna prilika za mlade i kreativne ljude iz Novog Pazara i okolnih opština da razviju svoje kapacitete i uđu u svet programera gde je rad konforan i gde su zagarantovana visoka primanja.

- kazao je za Dnevnik RTV Novi Pazar koordinator RISC-a prof. dr Šemsudin Plojović.

Struktura ITCamp - Serbia 2023

IT CAMP – Serbia 2023 pordazumeva četiri ciklusa od po 10 radnih sedmica. Radi se 4 sedmice pa sedmica pauze i test, četiri sedmice pa sedmica pauze i test i još dve sedmice i test na kraju ciklusa.

Časovi se organizuju tri puta sedmično

Prvi ciklus obrađuje HTML, CSS i osnove JavaScript-a, drugi ciklus je dalje izučavanje JavaScript-a, treći ciklus obrađuje JavaScript framework-e za frontend, backend i mobilne aplikacije ( React.JS, Node.JS i React Native ) i rad na portfolio projektima. Četvrti ciklus je rad u timu na projektima CentarNIT ili partnerskih IT kompanija. Tokom trećeg i četvrtog ciklusa će se organizovati dodatne obuke u oblasti soft skills ( poslovna komunikacija, UI/UX dizajn, CV-a, portfolio web-sajta, razvoj profila na poslovnim i profesionalnim mrežama, kao i rad sa alatima za kolaboraciju i timski rad.

Plan rada na ITCamp-u je prikazan u nastavku;

 

I Cycle

HTML, CSS, JavaScript basics

HTML Tutorial
HTML Introduction, HTML Editors, HTML Basic, HTML Elements, HTML Attributes, HTML Headings, HTML Paragraphs, HTML Styles, HTML Formatting, HTML Quotations, HTML Comments, HTML Colors, HTML CSS, HTML Links, HTML Images, HTML Favicon, HTML Tables, HTML Lists, HTML Block & Inline, HTML Classes, HTML Id, HTML Iframes, HTML JavaScript, HTML File Paths, HTML Head, HTML Layout, HTML Responsive, HTML Computercode, HTML Semantics, HTML Style Guide, HTML Entities, HTML Symbols, HTML Emojis, HTML Charset, HTML URL Encode, HTML vs. XHTML, HTML Forms, HTML Form Attributes, HTML Form Elements, HTML Input Types, HTML Input Attributes, HTML Input Form Attributes, HTML Geolocation, HTML Drag/Drop, HTML Web Storage, HTML Web Workers, HTML SSE

CSS Tutorial
CSS Introduction, CSS Syntax, CSS Selectors, CSS How To, CSS Comments, CSS Colors, CSS Backgrounds, CSS Borders, CSS Margins, CSS Padding, CSS Height/Width, CSS Box Model, CSS Outline, CSS Text, CSS Fonts, CSS Icons, CSS Links, CSS Lists, CSS Tables, CSS Display, CSS Max-width, CSS Position, CSS Z-index, CSS Overflow, CSS Float, CSS Inline-block, CSS Align, CSS Combinators, CSS Pseudo-class, CSS Pseudo-element, CSS Opacity, CSS Navigation Bar, CSS Dropdowns, CSS Image Gallery, CSS Image Sprites, CSS Attr Selectors, CSS Forms, CSS Counters, CSS Website Layout, CSS Units, CSS Specificity, CSS !important, CSS Math Functions, CSS Rounded Corners, CSS Border Images, CSS Backgrounds, CSS Colors, CSS Color Keywords, CSS Gradients, CSS Shadows, CSS Text Effects, CSS Web Fonts, CSS 2D Transforms, CSS 3D Transforms, CSS Transitions, CSS Animations, CSS Tooltips, CSS Style Images, CSS Image Reflection, CSS object-fit, CSS object-position, CSS Masking, CSS Buttons, CSS Pagination, CSS Multiple Columns, CSS User Interface, CSS Variables, CSS Box Sizing, CSS Media Queries, CSS MQ Examples, CSS Flexbox, Grid Intro, Grid Container, Grid Item.

JS Intro
Introduction, JS Where To, JS Output, JS Statements, JS Syntax, JS Comments, JS Variables, JS Let, JS Const, JS Operators, JS Arithmetic, JS Assignment, JS Data Types, JS Functions, JS Objects, JS Events, JS Strings, JS String Methods, JS String Search, JS String Templates, JS Numbers

 

 

II Cycle

JS course

JS Introduction, Objects, Functions, Classes,  Async, HTML DOM, Browser Bom, Web APIs

JS BigInt, JS Number Methods, JS Number Properties, JS Arrays, JS Array Methods, JS Array Sort, JS Array Iteration, JS Array Const, JS Dates, JS Date Formats, JS Date Get Methods, JS Date Set Methods, JS Math, JS Random, JS Booleans, JS Comparisons, JS If Else, JS Switch, JS Loop For, JS Loop For In, JS Loop For Of, JS Loop While, JS Break, JS Iterables, JS Sets, JS Maps, JS Typeof, JS Type Conversion, JS Bitwise, JS RegExp, JS Precedence, JS Errors, JS Scope, JS Hoisting, JS Strict Mode, JS this Keyword, JS Arrow Function, JS Classes, JS Modules, JS JSON, JS Debugging, JS Style Guide, JS Best Practices, JS Mistakes, JS Performance, JS Reserved Words, JS Objects, Object Definitions, Object Properties, Object Methods, Object Display, Object Accessors, Object Constructors, Object Prototypes, Object Iterables, Object Sets, Object Maps, Object Reference, JS Functions, Function Definitions, Function Parameters, Function Invocation, Function Call, Function Apply, Function Bind, Function Closures, JS Classes, Class Intro, Class Inheritance, Class Static JS Async, JS Callbacks, JS Asynchronous, JS Promises, JS Async/Await, JS HTML DOM, DOM Intro, DOM Methods, DOM Document, DOM Elements, DOM HTML, DOM Forms, DOM CSS, DOM Animations, DOM Events, DOM Event Listener, DOM Navigation, DOM Nodes, DOM Collections, DOM Node Lists, JS Browser BOM, JS Window, JS Screen, JS Location, JS History, JS Navigator, JS Popup Alert, JS Timing, JS Cookies, JS Web APIs, Web API Intro, Web Forms API, Web History API, Web Storage API, Web Worker API, Web Fetch API, Web Geolocation API, JS JSON, JSON Intro, JSON Syntax, JSON vs XML, JSON Data Types, JSON Parse, JSON Stringify, JSON Objects, JSON Arrays, JSON Server, JSON PHP, JSON HTML.

 

 

III Cycle

React JS, TypeScript, Node JS, React Native + projects for portfolio

+

( Soft skills: Teamwork, CV, UI/UX, Negotiation, Preparation for the interview )

React Tutorial
React Home, React Intro, React Get Started, React ES6, React Render HTML, React JSX, React Components, React Class, React Props, React Events, React Conditionals, React Lists, React Forms, React Router, React Memo, React CSS Styling, React Sass Styling, React Hooks, useState useEffect, useContext, useRefuse, Reducer, useCallback, useMemo, Custom Hooks, React Exercises, React Quiz, React Exercises

TypeScript tutorial
TS Home, TS Introduction, TS Get Started, TS Simple Types, TS Special Types, TS Arrays, TS Tuples, TS Object Types, TS Enums, TS Aliases Interfaces, TS Union Types, TS Functions, TS Casting, TS Classes, TS Basic Generics, TS Utility Types, TS Keyof, TS NULL, TS Definitely Typed

Node.js Tutorial

+

React Native Tutorial

 

 

IV cycle

Work on the project Attendees joint one of the teams within RISC Novi Pazar or in one of the companies participating in the organization course.

 

Polaznici IT Camp - Serbia 2023

Polaznici IT Camp - Serbia 2021

Shopping Basket